Goed onderwijs helpt honger en armoede bestrijden.
Goed onderwijs helpt een ieder zichzelf en diens familie te onderhouden, hetgeen bijdraagt aan de bestrijding van honger en armoede.

Alle projecten dienen bij te dragen aan het realiseren van de Millennium Goals van de Verenigde Naties, in het bijzonder voor de kinderen in The Gambia om hen een realistisch toekomst perspectief te bieden.

Alle projecten zijn gericht op het realiseren van duurzame oplossingen, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de bevolking in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

 

Onderwijs in The Gambia
In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.
De overheid doet wat zij kan doen en onze ervaring is dan ook de overheid haar verantwoordelijkheid neemt. Echter, dat wat zij zelf kan doen, is bij lange na niet genoeg om voldoende onderwijsfaciliteiten te realiseren en jaarlijks voldoende onderhoud te plegen aan de gebouwen.

GFF verifieert regelmatig de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en deelt haar ideeën met betrekking tot vervolg- en vakonderwijs met de lokale overheden en het Ministerie van Onderwijs. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, maar zeker ook om steeds weer te kunnen toetsen of onze inspanningen en onze steun  aan het juiste aandachtsgebied en de juiste projecten worden gegeven.

The Gambia kent de volgende onderwijsstructuur
Nursery School ; 4-7 jaar
Lower Basic School ; groep 1-6 (7-13 jaar)
Upper Basic School ; groep 7-9 (13-16 jaar)
Senior Secondary School ; groep 10-12 (16-18 jaar)
Polytechnic Schools ; 16-18 jaar
University ; vanaf 18 jaar

Een goede infrastructuur.
Nu nog het realiseren van voldoende onderwijsinstellingen en het onderhouden ervan.
En er voor zorgen dat ouders het onderwijs kunnen betalen.
De meerderheid van de bevolking leeft onder de armoedegrens van  $ 1 per dag. Ouders kunnen dan ook vaak het schoolgeld niet betalen.

Reden genoeg om naast ontwikkeling van scholen ook projecten te ontwikkelen die inkomsten kunnen genereren voor de ouders zodat het schoolgeld betaald kan worden en/of inkomsten genereren om de bestaande infrastructuur te kunnen onderhouden.

GFF heeft er voor gekozen geconcentreerd in één gebied, de Community van Tanji, een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en continuïteit van de onderwijs voorzieningen, zodat een kind de mogelijkheid heeft onderwijs vanaf de Nursery school tot het leren van een vak kan doorlopen en zodoende de beste kansen heeft om op enig moment in haar eigen levensonderhoud te voorzien.

 

Onderwijs in Tanji
Tanji kent de volgende infrastructuur
1  Community Nursery School,
1  Private Nursery School,
1  Lower Basic School van de regering
1  lagere school, de zgn. Arabic School
1  Skill Centre (in ontwikkeling)

Nog afgezien van het feit dat de kwaliteit van  deze infrastructuur te wensen overlaat, ontbreekt het aan een infrastructuur voor vervolgonderwijs na de lagere school als ook een programma voor zgn. ”school drop-outs”

GFF beschikt niet over de financiële middelen de volledige keten van onderwijs in Tanji te ontwikkelen.
GFF richt zich dan ook op de ontwikkeling van de Tanji Lower Basic School.


Tanji- Projectplan Onderwijs 2010- 2015
Alle betrokkenen zijn het er over eens dat  in de ontwikkeling van de school een volgende stap gemaakt moet worden, een stap naar uitbreiding van de faciliteiten en het – uiteindelijk op eigen krachten- in stand kunnen houden van de infrastructuur.

In overleg met de Village Development Committee en het schoolbestuur zijn de volgende prioriteiten gedefinieerd:
a) afbouwen van de Tanji Lower Basic School
b) opzetten van een School Maintenance Fund
c) ontwikkelen van voor het School Maintenance Funds inkomsten genererende projecten, zoals een boomgaard, een Mothers Club Garden en een Football Academy
d) uitbreiding onderwijs met een Upper Basic School

Gekozen is voor de volgende aanpak:

Fase 1
De Tanji Lower Basis School zodanig afbouwen zodat de infrastructuur volledig op orde is en vervolgens over te dragen aan het School Maintenance Fund.
Overdracht van de infrastructuur aan het School Maintenance Fund betekent een eerste stap naar duurzaamheid. Dit fonds zal activiteiten ontplooien die inkomsten genereren om het jaarlijks terugkerend onderhoud te kunnen betalen.  Het zal nog even duren voordat er voldoende inkomsten worden gegenereerd, maar nogmaals de eerste stap is gezet.

Na voltooing van deze fase zal het schoolbestuur bij het Ministerie van Onderwijs een aanvraag indienen voor uitbreiding van het onderwijs met een Upper Basic School.

Deze fase omvat bouw van een stenen omheining, uitbreiding van de elektriciteitsvoorziening naar kantoortjes van ”headmaster”, ”deputy headmaster”, bouw van 2 klaslokalen, renovatie van 3 klasgebouwen met 9 leslokalen, vernieuwen dak gebouw 4, reparaties aan 5 klasgebouwen met 16 leslokalen, overdracht naar School Maintenance Fund.

Fase 1 is sinds December 2012 afgerond. Het project bevindt zich nu in Fase 2.

Fase 2
Realiseren van het 1e inkomsten genererende project, de Mothers Club Garden . Het resultaat komt ten goede aan het  School Maintenance Fund .

Deze fase omvat bouw van een stenenomheining, aanleg van een watervoorziening, aanleg van 5 water reservoirs, werving van moeders die de tuin gaan bewerken, samenstellen van een commissie, overeenkomen van de verdeling van de opbrengst van de oogst, professionele training en dageljkse begeleiding van de vrouwen, aankoop eerste gereedschap, zaden, mest en gewasbeschermende middelen, bouw van een stenen schuur voor opslag en nazorg van de oogst, contracteren afzetkanalen 

De infrastructuur is gereed, 53 moeders gaan de groente verbouwen, een commissie is benoemd en het opleidingsprogramma T.E.A.M., Together Each Achieve More, is samengesteld. Voor het opleidingsprogramma van 1 jaar is voor 53 moeders in totaal € 11.000 nodig, ofwel € 240 per moeder.
Doneer hier

Fase 3
Realiseren van het 2e inkomsten genererende project Football Program.
Dit project kent 3 functies;
a) de Football Academy,een educatief programma voor zgn. ”school drop- outs” van 13- 18 jaar
b) een trainingslocatie voor de regionale voetbal clubs en
c) een locatie voor de voetbal competitie
Het resultaat komt ten goede aan het School Maintenance Fund.

Deze fase bevindt zich momenteel in de fase van uitwerken en overeenkomen van een projectplan en projectbegroting, uitwerking van de organisatie structuur en operationele begroting, werven van fondsen, aanleg infrastructuur, inregelen organisatie.
Doneer hier

 

Tanji- Deelprojecten Onderwijs 2010- 2015
Samenvattend resulteert het projectplan in de volgende deelprojecten:

 • Bouw stenen omheining (gereed)
 • Uitbreiding elektriciteit (gereed)
 • Bouw 2 extra klaslokalen (gereed)
 • Renovatie klasgebouw 3 (gereed)
 • Renovatie klasgebouw 4 (gereed)
 • Vervanging dak klasgebouw 4 (gereed)
 • Renovatie klasgebouw 6 (gereed)
 • Vervanging dak klasgebouw 6 (gereed)
 • Renovatie staffroom (gereed)
 • Renovatie speelplaats (gereed)
 • Reparaties klasgebouw 1 (gereed)
 • Reparaties klasgebouw 2 (gereed)
 • Reparaties klasgebouw 5 (gereed)
 • Reparaties klasgebouw 7 (gereed)
 • Instellen School Maintenance Fund (gereed)
 • Ontwikkeling Mothers Club Garden (gereed)
 • Opleiden moeders van Mothrs Club Garden (gestart)
 • Vervanging dak klasgebouw 2
 • Vervanging dak klasgebouw 3
 • Vervanging dak klasgebouw 5
 • Vervanging dak klasgebouw 7
 • Bouw stenen omheining voetbalterrein
 • Ontwikkeling Football Academy
 • Bouw Upper Basic School

Klik hier voor meer informatie over de deelprojecten


Kortom, we zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Voorlopig is uw steun is nog hard nodig.
Met uw steun kan GFF het Projectplan 2010- 2015 realiseren, nl. de infrastructuur neerzetten en projecten ontwikkelen die inkomsten genereren voor het School Maintenance Fund.
Doneer hier