Gambian Future Fund draagt bij aan de ontwikkeling van het plaatsje Tanji in The Gambia.
In nauw overleg met de lokale overheden en het schoolbestuur worden de knelpunten geïnventariseerd en de oplossingen gedefinieerd.
In overleg met het School Management Committee en de Village Development Committee is het volgende programma opgesteld:


Op het gebied van Onderwijs

Mothers Club Garden
Onze moeders zijn onmisbaar voor de kinderen! En voor de gemeenschap! Zij zijn de drijvende kracht en willen de school voor de kinderen van de gehele gemeenschap in stand zien te houden door inkomsten genererende activiteiten te ontplooien. Samen met de school en de moeders hebben we een concrete oplossing gevonden, de Mothers Club Garden. Een vrouwentuin, waarmee de moeders eigen inkomen genereren, waarmee zij in het levensonderhoud van henzelf en de familie kunnen voorzien, het schoolgeld voor hun kinderen kunnen betalen en aan de school, die de grond ter beschikking stelt, een huur kunnen betalen die ten goede komt aan het School Onderhoud Fonds. Kortom, 3 vliegen in één klap, de moeders hebben een inkomen, het schoolgeld kan worden betaald en de school kan sparen voor het onderhoud van de infrastructuur.

T.E.A.M., Together Each Achieve More (opstartprogramma)
De infrastructuur van de Mothers Club Garden staat er. Een ommuurd terrein van 3000m2, aansluiting op de water opslagtanks, 10 watertappunten en waterreservoirs in de tuin. Het enthousiasme is er; 53 vrouwen hebben zich aangemeld, een commissie is gevormd en men is aan de slag gegaan met als resultaat het programma T.E.A.M., Together Each Achieve More.  

Dit programma omvat 1 jaar lang wekelijks training van een professionele docent op het gebied van groentetuinen (inrichting tuin, beplanten, verzorgen, herkennen en bestrijden van ziektes, hulp bij afsluiten van contracten met afzetkanalen, oogsten, opslag en nazorg van de oogst), dagelijks begeleiding door ervaren tuinders, eerste aanschaf van gereedschap, goede zaden, mest en gewasbeschermende  middelen, hulp bij het opzetten van de administratie (éénmalige kosten, terugkerende kosten, registratie oogst, registratie verkoopopbrengst, verdeling van de verkoopopbrengst).
Voor dit programma is ca.€ 12.000 nodig of wel € 240 per moeder.

Helpt u deze moeders op weg, zodat ze hun onmisbare rol kunnen blijven vervullen?
Doneer hier

 

 

 

Tanji Lower Basic School- Realiseren van een veilige onderwijsomgeving
De school kan de kinderen geen veilige onderwijsomgeving bieden omdat het terrein geen volledige omheining heeft.
Oplossing
Bouw van een stenen omheining rondom het gehele terrein van de school.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Uitbreiding elektriciteit
De school kan de kinderen niet vertrouwd maken met het gebruik van computers omdat de huidige beperkte elektriciteitvoorziening geen constante toevoer van elektriciteit geeft die noodzakelijk is voor de computers.
Oplossing
Uitbreiding van de infrastructuur voor elektriciteit.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Uitbreiding aantal leslokalen
Door een groeiend aantal kinderen in de leeftijd van 6- 13 jaar dat onderwijs nodig heeft, is er een gebrek aan klaslokalen.
Oplossing
Uitbreiding bestaande situatie met 2 klaslokalen.
Doneer hier

  

Tanji Lower Basic School- Renovatie Klasgebouw 6
Dit klasgebouw staat min of meer op instorten. Een grondige renovatie is dringend noodzakelijk; nieuwe dakdragers, nieuw dak, nieuwe steunpilaren, vervanging ramen, nieuwe vloeren, alles schilderen.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Renovatie Klasgebouw 4
Dit klasgebouw is gedeeltijk gesloten. Een grondige renovatie is dringend noodzakelijk; nieuwe dakdragers, nieuw dak, nieuwe steunpilaren, vervanging ramen, nieuwe vloeren, alles schilderen.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Renovatie Klasgebouw 3
Dit klasgebouw is in redelijke staat. Teneinde verval te voorkomen krijgt het gebouw een volledige renovatie; nieuwe dakdragers, nieuw dak, nieuwe steunpilaren, vervanging ramen, nieuwe vloeren, alles schilderen.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Renovatie Staffroom
Het gebouw verkeert dankzij de grondige renovatie in 2006 nog in redelijk goede staat. De deuren worden gerepareerd, de vloer ge-egaliseerd en betegeld en alles zal worden geschilderd.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Renovatie Speelterrein
De speelplaats is gevaarlijk. Een grondige renovatie is nodig.
Doneer hier

 

 

 

Tanji Lower Basic School- Reparaties Klasgebouw 7
Het klasgebouw krijgt een volledige onderhoudsbeurt.
Doneer hier

 

 

 

Tanji Lower Basic School- Reparaties Klasgebouw 5
Het gebouw is in redelijke staat, maar de wanden, vloeren en ramen moeten worden gerepareerd.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Reparaties Klasgebouw 2
Het gebouw is in redelijke staat, maar de wanden, vloeren en ramen moeten worden gerepareerd.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Reparaties Klasgebouw 1
Het gebouw verkeert in goede staat. Her en der een scheur en enkele gaten in de vloer repareren.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Extra schoolmeubilair en vervanging versleten schoolmeubilair; 600 sets; transportkosten € 20 per stuk
Door het groeiend aantal schoolgaande kinderen is er fors gebrek aan schoolmeubilair. In verband met de enorme houtkap en de kortelevensduur van houten meubels is besloten gebruikte schoolmeubels uit Nederland te vervoeren. In totaal zullen 600 tafels & stoelen percontainer vervoerd worden.
Doneer hier 

 

Op het gebied van Voedsel

Tanji Lower Basic School- Realisatie dagelijkse schoolmaaltijd
De kinderen krijgen geen dagelijkse maaltijd, vaak de enige maaltijd per dag. Het World Food Plan heeft de aanvraag voor de dagelijkse rijst afgewezen omdat de keuken faciliteiten niet aan haar eisen voldoet.
Oplossing
Grondige renovatie van het keukengebouw, aanleg opslaglocatie voor de rijst, aanleg van een afwasplaats, wateraansluiting en aansluitingpunt elektriciteit.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Uitbreiding Schooltuin met boomgaard
De huidige schooltuin is te klein om voldoende oogst te produceren voor verkoop om daarmee de kosten van de dagelijkse schoolmaaltijd van de ca. 1.300 schoolgaande kinderen te bekostigen.
Oplossing
Uitbreiding van de schooltuin met een boomgaard incl. omheining en 1e beplanting.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Reparatie handpomp schooltuin
De handpomp is defect en de school heeft niet het geld deze te laten maken. Geen water voor de schooltuin en dus ook geen oogst voor de schoolmaaltijd. De Nederlandse stichting Gamrupa neemt de kosten voor de reparatievoor haar rekening.

 

 

 

Op het gebied van Gezondheid

Tanji Lower Basic School- Reparaties Ziekenboeg
In 2006 is het gebouw volledig gerenoveerd en het staat er nog goed bij. Reparatie van enkele scheuren, klemmende ramen en deuren zijn nodig, als ook een schilderbeurt. De Engelse Stichting FROGS heeft de ziekenboeg geadopteerd en zal het onderhoud voor haar rekening nemen.

 

 

Tanji Lower Basic School- Schoolapotheek
Voor de opvang van zieke schoolkinderen is een basisvoorraad medicijnen nodig, zoals asperine en malaria profylaxe. De school heeft geen geld voor een schoolapotheek.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Ontwormingskuur
Voor de gezondheid van de kinderen is het belangrijk dat zij 2x jaar een ontwormingskuur krijgen. De ouders kunnen dit niet betalen.
Doneer hier

 

 

Tanji LowerBasic School- Realisatie dagelijks vertrekken schoon drinkwater
Alle kinderen krijgen dagelijks voldoende schoon drinkwater. Elk kind heeft dan ook een eigen bidon nodig en een duurzame fles waarin het water kan vullen om mee naar huis te nemen.
Doneer hier

  

 

Tanji Lower Basic School- Muskietennetten
Voor de gezondheid van de kinderen is het belangrijk dat zij thuis onder een geimpregneerd muskietennet kunnen slapen om zodoende de kans op malaria te verminderen. Ouders hebben niet het geld om dergelijke netten te kopen.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Healthchecks van kokkinnen
Het is voorschrift dat de moeders die de dagelijkse schoolmaaltijd koken zich 2x jaar medisch laten keuren. Met een dergelijke keuring kan de moeder aan de slag en krijgt zij in ruil voor haar werk rijst voor haar gezin. Zij krijgt dus geen loon, waardoor zij afhankelijk is van een donatie voor de keuring.
Doneer hier

 

 

Op het gebied van Water& Sanitair

Tanji Lower Basic School- Toegang tot schoon drinkwater
Via de aansluiting op de water infrastructuur van Tanji krijgt de school veel te weinig schoon drinkwater voor de ca. 1.300 kinderen.
Oplossing
Aanleg van een schoon drinkwater systeem bestaande uit een “bore hole”van 40-60 meter diep, installatie van een waterpomp, bouw van een watertoren en 2 voorraad tanks en 10 over het terrein verdeelde kranen.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Borehole
Een borehole met eendiepte van ca. 40 meter geeft toegang tot schoon drinkwater.
Doneer hier

 

 

 

Tanji Lower Basic School- Watertoren
Een robuuste watertoren is nodig voor het plaatsen van water tanks.
Doneer hier

 

 

 

Tanji Lower Basic School- Water opslagtanks
Voor de dagelijkse schoon drinkwater behoefte van de school en de dagelijkse waterbehoefte voor de vrouwentuin is opslag van 10.000 liter water noodzakelijk.
Doneer hier

 

 

 

Tanji Lower Basic School- Waterpomp
Een krachtige waterpomp is nodig. Gekozen isvoor een Grundfoss SP 17.
Doneer hier

 

 

 

Realiseren van voldoende toiletten voor de kinderen
De school heeft slechts 6 toiletten voor de ruim 1.200 schoolgaande kinderen. Het toiletgebouw staat op instorten en is niet meer veilig om te betreden.
Oplossing
Bouw van 1 toiletblok met 12 toiletten voor meisjes en 1 toiletblok met 12 toiletten voor jongens,  renovatie toiletten leraren.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Reparaties Toiletgebouw Staff
Het in 2006 opgeleverde gebouw met 6 toilettenvoor de docenten verkeert in goede staat. Wel is er onderhoud nodig aan de afvoer en de deuren.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basic School- Wateraansluiting Keuken
Een waterleiding naar de afwasplaats bij de keuken en installatie van een kraan om vervolgens dagelijks de afwas te kunnen doen en de keuken te kunnen schoonmaken.
Doneer hier

 

 

Tanji Lower Basis School- Wateraansluiting Ziekenboeg
Een waterleiding naar de ziekenboeg en installatie van een kraan is nodig, zodat de dienstdoende opvang na behandeling van ieder ziek kind zijnn/haar handen kan wassen, de medicamenten met schoon drinkwater kunnen worden ingenomen en de ziekenboeg dagelijks kan worden schoongemaakt.
Doneer hier

 

Tanji Lower Basic School- Wateraansluiting Toiletgebouwen
Een waterleiding naar de locatie waar de toiletgebouwen staan, is gewenst zodat dagelijks de sanitaire faciliteiten met schoon water kunnen worden schoongemaakt.
Doneer hier

 

  

Tanji Lower Basic School- Wateraansluiting Mothers Club Garden
De dagelijkse waterbehoefte van de vrouwentuin is te groot om te kunnen wordenvoorzien van zgn. ”horticultural” water dat in de regel op ca. 7- 12 meter diepte te vinden is. Een waterleiding naar de vrouwentuin met 6 tappunten verdeeld over het terrein is noodzakelijk.
Doneer hier