Schoon drinkwater maakt kinderen minder vatbaar voor ziektes.
Schoon drinkwater draagt bij aan gezonde kinderen,gezonde kinderen kunnen beter leren en beter opgeleide kinderen kunnen als (jong-) volwassene zichzelf en hun familie onderhouden, hetgeen bijdraagt aan de bestrijding van honger en armoede.

‘’If all children have access to safe drinking water they will be less sick and will be able to attend school’’.

Alle projecten dienen bij te dragen aan het realiseren van de Millennium Goals van de Verenigde Naties, in het bijzonder voor de kinderen in The Gambia om hen een realistisch toekomst perspectief te bieden.

Alle projecten zijn gericht op het realiseren van duurzame oplossingen, die er uiteindelijk voor moeten zorgen dat de bevolking in haar eigen levensonderhoud kan voorzien.

 

Water & Sanitair in The Gambia
In Afrika is de armoede groot. The Gambia staat op de DAC- lijst als één van de armste landen.
Debehoefte aantoegang tot schoon drinkwater is groot. Kinderen zijn vaak ziek. De oorzaak is o.a. terug te leiden naar slechte schoon water voorzieningen, ontbreken van of slechte sanitaire voorzieningen. Malaria, infecties, diarree en dysentery liggen op de loer.

De open bronnen zijn verre van ideaal. Ook de waterputten met handpompen en waterputten met solar gedreven pompen leveren zelden schoon drinkwater omdat zuivering van het grondwater ontbreekt. Ontwikkeling van en aansluiting op een waterleiding netwerk is één van de prioriteiten van de overheden.

GFF verifieert regelmatig de ontwikkelingen op het gebied van de water- en toiletvoorzieningen. Niet alleen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in The Gambia, maar zeker ook om te toetsen of onze inspanningen en onze steun aan het juiste aandachtsgebied en de juiste projecten worden gegeven.

The Gambia kent diverse programma’s die de watervoorziening in een bepaald gebied moeten verbeteren. Deze programma’s zijn toegespitst op het verkrijgen van water voor agrarisch gebruik, waardoor meer voedsel verbouwd kan worden en de bevolking meer inkomsten kan genereren als ook op de aanleg van een infrastructuur voor schoon drinkwater.

 

Water & Sanitair in Tanji
Tanji heeft in 2006 een contract getekend met de overheid en V.M. Solar Company. Op basis van dit contract heeft de European Development Fund (E.D.F.) Tanji voorzien van een centrale aansluiting voor het hele dorp. Op enkele punten kan de bevolking water halen, terwijl compounds op eigen kosten een aansluiting op het centrale punt kunnen aanvragen.

GFF beschikt niet over financiële middelen om de infrastructuur op het gebied van schoon drinkwater voorziening voor de hele community te kunnen realiseren.
GFF richt zich dan ook op verbetering van de toegang tot schoon drinkwater voor de ca. 1.300 kinderen van de Tanji Lower Basic School.

 

Tanji- Projectplan Water & Sanitair 2010- 2015
In 2009 heeft de Village Development Committee een verbinding gelegd naar de Tanji Lower Basic School. De volgende stap zou realiseren van een wateropslag zijn geweest, ware het niet dat de aansluiting veel te weinig water per dag kan leveren omdat de lokale overheid onvoldoende inkomsten heeft om de waterpomp dagelijks te kunnen laten pompen. Deze voorziening is dan ook verre van ideaal. Een logische stap is de school onafhankelijk te maken van de voorziening van de lokale overheid.

In overleg met de Village Development Committee en het schoolbestuur zijn de volgende prioriteiten gedefinieerd:
a) Realiseren School Water & Sanitation Program
b) Watervoorziening Mothers Cllub Garden

Gekozen is voor de volgende aanpak:

Fase 1
De Tanji Lower Basic School zodanig afbouwen dat daarmee het School Water & Sanitation Program wordt gerealiseerd.

Deze fase omvat realiseren van toegang tot schoon drinkwater door aanleg borehole, bouw van een watertoren, plaatsen van 2 water opslag tanks van elk 5.000 liter, installeren van een waterpomp, realiseren van hygiënische omstandigheden door bouw van 2 toiletgebouwen met elk 12 toiletten, reparatie gebouw staff toiletten, aanleg waterkraan bij toiletgebouwen, aanleg wateraansluiting bij de keuken, aanleg wateraansluiting bij de ziekenboeg, aanleg van een waternetwerk naar de Mothers Club Garden, 10 tappunten in de Mothers Club Garden, overdracht infrastructuur aan het School Maintenance Fund.

Fase 1 is in December 2012 afgerond. Het project bevindt zich momenteel in fase 2.

 Fase 2
Is de implementatie fase. Deze fase omvat inregelen van het dagelijks verstrekken van schoon drinkwater, opleiden van een aantal moeders voor de dagelijkse schoonmaak van de toiletten, keuken, eetzaal en ziekenboeg, benoemen van toezichthouder op waterverbruik en daarmee gepaard gaande elektriciteitsverbruik van de waterpomp zodat verspilling wordt voorkomen en organiseren van inkomsten genererende activiteiten om de elktriciteit te kunnen betalen die voor de waterpomp nodig is.
 

Tanji- Deelprojecten Water & Sanitair 2010- 2015
Samevattend resulteert het projectplan in de volgende deelprojecten:

 • Aanleg Borehole (gereed)
 • Aanleg Watertoren (gereed)
 • Plaatsen Wateropslag (gereed)
 • Installeren Waterpomp (gereed)
 • Bouw Toiletgebouw Meisjes (gereed)
 • Bouw Toiletgebouw Jongens (gereed)
 • Reparatie Toiletten Staff (gereed)
 • Wateraansluiting Keuken (gereed)
 • Wateraansluiting Sickbay (gereed)
 • Wateraansluiting bij Toiletgebouwen (gereed)
 • Wateraansluiting Mothers Club Garden (gereed)
 • Implementatie
 • Inkomsten genereren voor de kosten van elektriciteit van de waterpomp


Klik hier voor meer informatie over de deelprojecten


Kortom, we zijn op weg, maar we zijn er nog niet. Voorlopig is uw steun is nog hard nodig.
Met uw steun kan GFF het Projectplan 2010- 2015 realiseren, nl. de infrastructuur voor water en sanitatir neer zetten en activiteiten ontwikkelen die inkomsten genereren voor het School Maintenance Fund.
Doneer hier