GFF hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. Onderwijs voor alle kinderen
 2. GFF ondersteunt alleen projecten die op termijn door de bevolking en gebruikers zelf in stand kunnen worden gehouden.
 3. Ieder project dient een ´´kop en staart´´ te hebben en komt tot stand na inspectie ter plaatse, intensief overleg met de plaatselijke overheden zoals Alkalo, Village Development Committee en andere relevante partijen.
 4. Alvorens een project ingang te zetten en (financiële) middelen ter beschikking te stellen, wordt éérst met de ´´community´´ via de Alkalo en de Village Development Committee een overeenkomst gesloten waarin de spelregels zijn vastgelegd.
 5. M.b.t. investering-/financieringskosten van de voorziening streven wij er naar het verstrekken van een lening, die de ´´community´´ en/of desbetreffende school op termijn terugbetaalt. Indien terugbetaling niet haalbaar is, wordt een donatie verstrekt doch met dien verstande dat éérst is komen vast te staan dat alle jaarlijks terugkerende kosten door de ´´community´´ en/of school op enig moment kunnen worden gedragen.
 6. M.b.t. de kosten voor eerste aanschaf van inventaris en/of materialen hanteren wij allereerst het principe ´´verkrijgen om niet´´ . Lukt dit niet of onvoldoende, dan hanteren wij het principe van aanschaf in het land zelf ter bevordering van de werkgelegenheid en economie. In dit geval streven wij naar het verstrekken van een lening, die de ´´community´´ en/of desbetreffende instelling op termijn terugbetaalt.
 7. M.b.t. de jaarlijkse exploitatiekosten (onderhoud gebouwen, onderhoud voorzieningen, verbruik elektriciteit &, water e.d.) hanteren wij het principe dat deze kosten op termijn door inkomsten en/of contributies van de lokale overheden en/of bevolking dienen te worden gedekt.
 8. M.b.t. de inkomsten ter dekking van de jaarlijkse exploitatiekosten en afbetaling van mogelijke verstrekte leningen adviseren wij de lokale overheden alle inkomsten te storten in een zgn. schoolfonds. 
  Primaire inkomstenbron is het schoolgeld en/of opleiding-/cursusgeld.
  Secundaire inkomstenbronnen zijn, verkoop van gemaakte producten, lokale fundraising activiteiten, opbrengst oogst schooltuin en/of akkers en/of visvangst;
  e.e.a. afhankelijk van de infrastructuur en voorzieningen van de desbetreffende school.

 

Voortgangscontrole
Het bestuur gaat regelmatig op eigen kosten op werkbezoek.
De ervaring leert dat wanneer de neuzen in één richting staan de Gambianen gemotiveerde harde werkers zijn de plannen te realiseren.
De lokale projectbegeleider(s) van GFF houden dagelijks vinger aan de pols en  regelmatig vindt een bespreking plaats met de lokale overheden en overige relevante partijen, zoals bv. de Alkali, de Ouderenraad, de Politieke vertegenwoordiger, de Village Development Committee en de School Management Committee.