De statutaire doelstelling van de stichting is

  1. te voorzien in de educatieve vorming, en al hetgeen daarmee verbonden, van (met name) Gambiaanse kinderen teneinde hen daarmee een reƫel toekomstperspectief te bieden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
  2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het beschikbaar stellen van alle daartoe benodigde middelen, te verwerven met haar vermogen, dat zal worden gevormd door subsidies en donaties,schenkingen, erfstellingen en legaten, alle andere verkrijgingen en baten.